Regulamin – Kids Run 2021

0
5892

Regulamin imprezy
Kids Run 2021

1.Cel
– Propagowanie, promocja i upowszechnianie idei sportowego trybu życia, w tym biegania i innych
konkurencji sportowych wśród dzieci i młodzieży
– Popularyzacja zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży
– Promocja obiektów sportowych i miast, w których odbywają się imprezy Kids Run 2021

2. Organizator
– Fundacja Sportplus
– Mak Active Tomasz Makowski
– Grupa Biegowa Night Runners
kontakt:
kontakt@kidsrun.pl
+ 48 698 050 150

3. Termin, miejsce, czas:
1) Katowice – 28 sierpnia – Stadion AWF Katowice, ul. Kościuszki 84
2) Kraków – 29 sierpnia – Stadion AWF Kraków, Jana Pawła II 45,
3) Bydgoszcz – 4 września – Bydgoskie Centrum Sportu, Fordon, Sielska 12b.
4) Szczecin – 5 września – Miejski Stadion Lekkoatletyczny im. Wiesława Maniaka, Litewska 20
5) Wrocław – 11 września – Stadion AWF Wrocław, Aleja Ignacego Jana Paderewskiego 35,
6) Łódź – 12 września – Stadion Lekkoatletyczny AZS, Patrice Lumumby 22/26
7) Warszawa – 18 września – Stadion AWF Warszawa, ul. Marymoncka 34
8) Poznań – 19 września – Stadion POSiR, Golęcin, Warmińska 1
9) Zielona Góra – 25 września – Stadion MOSiR, ul. Sulechowska 37

4. Harmonogram biegów
W ramach imprezy odbędzie się 20 biegów z podziałem na starty chłopców i dziewczynki.
Zgodnie z harmonogramem najpierw wystartują dziewczynki, a następnie po ok. 5 minutach chłopcy.
Podany czas dotyczy startu dziewczynek. Bezpośrednio przed biegiem odbędą się rozgrzewki
✓ godz. 9.15 – dla dzieci z rocznika 2020 – dystans – 100 m (kategoria D1, C1)
✓ godz. 9.30 – dla dzieci z rocznika 2019 – dystans 100 m (kategoria D2, C2)
✓ godz. 10.00 – dla dzieci z rocznika 2018 – dystans 100 m (kategoria D3, C3)
✓ godz. 10.30 – dla dzieci z rocznika 2017 – dystans 100 m (kategoria D4, C4)
✓ godz. 10.50 dekoracja biegów na 100 m (kategorie D4, C4)
✓ godz. 11.00 dla dzieci z rocznika 2016 – dystans 200 m (kategoria D5, C5)
✓ godz. 11:30 dla dzieci z rocznika 2015 – dystans 200 m (kategoria D6, C6)
✓ godz. 11.50 dekoracja biegów na 200 m (kategorie D5, D6, C5, C6)
✓ godz. 12:00 dla dzieci z rocznika 2014 – dystans 400 m ( kategoria D7, C7)
✓ godz. 12:20 dla dzieci z rocznika 2013 – dystans 400 m ( kategoria D8,C8)
✓ godz. 12:40 dekoracja biegów na 400 m (kategorie D7, D8, C7, C8)
✓ godz. 12:50 dla dzieci z rocznika 2011-12 – dystans 400 m (kategorie D9, C9)
✓ godz. 13:10 dla dzieci z rocznika 2007-2010 – dystans 800 m (kategorie D10, C10)
✓ godz. 13:20 dekoracja biegów na 400 m i 800 m (kategorie D9, D10, C9, C10)

5. Biuro zawodów
Biuro zawodów mieści się na terenie obiektu stadionu lekkoatletycznego. Pakiet można odebrać
wyłącznie w dniu imprez. Biuro jest czynne w godzinach od 8:30 do 11:45. Prosimy o pojawienie się w
biurze 30 minut przed planowaną godziną startu dziecka.

6. Warunki zgłoszenia i uczestnictwa w zawodach
6.1 Opłata startowa za udział w biegu oraz skorzystanie z atrakcji sportowych na stadionie wynosi
29,99 zł.
Wpłaty należy dokonać przez system wpłat elektronicznych DotPay. Udział zawodnika jest
potwierdzony dopiero po zaksięgowaniu opłaty na koncie organizatora.

6.2 Zgłoszenia będą przyjmowane elektroniczne poprzez formularz na stronie zapisy.krokdonatury.pl
oraz w dniu imprezy w biurze zawodów na terenie obiektów sportowych, o ile wcześniej nie zostanie
osiągnięty limit uczestników.
Rodzic powinien założyć konto na portalu zapisy.krokdonatury.pl a następnie zgłosić dziecko w
panelu zgłoszeniowym do odpowiedniego biegu.
6.3 Opłata startowa upoważnia do startu w biegu w przypisanej kategorii startowej, o określonej
kategorii wiekowej decyduje rocznik urodzenia dziecka.
W uzasadnionych przypadkach zawodnik może wystartować w kategorii wyższej – nie będzie jednak
wtedy brany pod uwagę w rozstrzygnięciach miejsc 1-3.
Zawodnik może wystartować również w kategorii niższej. Odpowiednią kategorię należy wybrać w
momencie zapisu i dotyczy zawodników z niepełnosprawnością. W sytuacji zmiany kategorii dziecko
nie będzie brane pod uwagę w rozstrzygnięciach miejsc 1-3.
6.4 Podczas zgłaszania uczestników obowiązkowa jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego. A
także posiadanie dokumentu potwierdzającego wiek dziecka. Rodzic może zostać poproszony o
zweryfikowanie wieku dziecka.
6.5 W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje pakiet startowy wraz z zakupionymi gadżetami
zgodnie z wniesiona opłata. Pakiet odbiera się w biurze zawodów przed biegiem.
6.6 Przy odbiorze pakietu startowego rodzic lub opiekun prawny podpisuje oświadczenie o zdolności
dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych i tym samym wyraża zgodę na udział w Biegu.
Wypełnienie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
6.7 Wprowadza się limit uczestników całkowity – 700, a także limit w rozbiciu na poszczególne
kategorie ( max. 40 dzieci w każdej z 10 kategorii z podziałem na chłopców i dziewczynki)
6.8 Opłaty startowe mogą być dokonywane do 2 tygodni przed zawodami.
6.9 Lista startowa będzie dostępna na stronie biegu zapisy.krokdonatury.pl oraz na stronie kidsrun.pl
6.10 W kategoriach D1, D2 oraz C1, C2 dziecko może biec za rękę z rodzicem. Prosimy by dzieci, które
pobiegną samodzielnie zostały przepuszczone do przodu. W kategoriach D3 oraz C3 dopuszczalne
jest wsparcie dla dziecka z bieżni, jednak bez trzymania za rękę ( z wyjątkiem sytuacji wyjątkowych)
Na bieżni w kategoriach D1,C1,C2,C3, D2 i D3 może przebywać jeden rodzic na jedno dziecko. Starsze
rodzeństwo prosimy o pozostanie poza bieżnią.
6.11 W trakcie biegów z uczestnictwem rodziców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na
bieżni nie tylko na swoje dziecko, lecz także dzieci biegnące wokół. W trakcie biegów jest zakazane
ciągnięcie dzieci za rękę do mety (pod groźbą dyskwalifikacji).
6.12 Pakiet startowy można przepisywać w terminie do 2 tygodni przed terminem imprezy.

7. Nagrody i świadczenia
7.1 Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal za bieg. Dzieci zapisane na min. 2 tygodnie
przed terminem biegu otrzymają numer startowy z własnym imieniem lub napisem wybranym w
trakcie rejestracji
7.2 Zwycięzcy wszystkich kategorii z wyjątkiem (D1,C1,D2,C2, C3, D3) zostaną nagrodzeni
statuetkami. Dekoracje zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem ( punkt 4)
7.3 W kategoriach D1,C1. D2,C2, C3, D3 wszyscy uczestnicy są zwycięzcami. Nie będzie
przeprowadzona dodatkowa klasyfikacja 1-3.
7.4 Każdy uczestnik otrzyma wodę mineralna z dystrybutora. Pojemnik na wodę, bidon lub butelkę
należy wziąć ze sobą.

8. Ochrona Danych Osobowych
8.1 Dane osobowe uczestników zawodów – Kids run będą przetwarzane w celu prawidłowego
przeprowadzenia imprezy , wyłonienia i nagrodzenia zwycięzców, w celu przygotowania wyników,
promocji imprezy oraz w celach marketingowych
8.2 Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu w związku z udziałem w
Kids Run obejmuje także opublikowanie listy startowej z uwzględnieniem imienia i nazwiska , nazwy
klubu, rocznika oraz dystansu uczestnika biorącego udział w imprezie
8.3 Rodzice uczestników biegu wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez organizatora ich
wizerunku w celu promocji biegu, dokumentowania zawodów, a także wykorzystania wizerunku w
celu promocji i dokumentowania zawodów przez podmioty współorganizujące, partnerów i
sponsorów zawodów
8.4 Rodzice uczestników mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania
8.5 Podanie danych osobowych oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich
niepodanie lub brak zgody na przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. Zgłaszając dziecko do
zawodów rodzic wyraża zgodę na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na
potrzeby przesyłania do uczestnika informacji np. email, list, sms związanych z imprezą i produktach
pokrewnych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 133, poz 883. Zgodę można w każdej
chwili wycofać kierując korespondencję mailową lub listowną na adres organizatora
8.6 Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu
zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 ( Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych)

9. Uwagi końcowe
9.1 Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników Kids Run.
Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od
odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci oraz
poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub
uczestnictwem w Kids Run
9.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu
zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania
innych zabiegów medycznych, także transportu poszkodowanego uczestnika w bezpiecznej miejsce.
9.3 Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie zawodów.
9.4 Rodzic uczestnika bierze pełną odpowiedzialność za uczestnictwo dziecka w biegu i ponosi z tym
związane ryzyko. Rodzice mają świadomość, że uczestnictwo w zawodach wiąże się z wysiłkiem
fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko zagrożenia wypadkiem, możliwość odniesienia obrażeń
ciała i urazów fizycznych ( w tym śmierci). Przekazanie organizatorowi prawidłowo wypełnionego
Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że Rodzic lub Opiekun
prawny dokonał oceny stopnia ryzyka związanego z uczestnictwem w zawodach i dobrowolnie
zdecydował się podjąć to ryzyko.
9.5 Dziecko startując w biegu jest zdrowe i nie posiada żadnych przeciwskazań do uczestniczenia w
zawodach sportowych wymagających wysiłku fizycznego.
9.6 Na terenie zawodów obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia broni, niebezpiecznych
przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo
niebezpiecznych oraz napojów alkoholowych.
9.7 Pisemne protesty przyjmuje organizator biegu na adres kontakt@kidsrun.pl. Protesty są
rozstrzygane w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania.
9.8 Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione na terenie obiektu sportowego w
miejscach innych niż depozyt.
9.9 Organizator Kids Run zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których jest zobowiązany
powiadomić przed rozpoczęciem zawodów komunikatem na stronie internetowej zawodów
9.10 Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne z wyjątkiem klęsk żywiołowych. W
takim organizator nie przewiduje zwrotu opłaty wpisowej.
9.11 Opłata startowa jest bezzwrotna. Zawodnik, który nie odebrał pakietu startowego może zgłosić
się po niego po kontakcie z organizatorem na adres kontakt@kidsrun.pl Koszt wysyłki pakietu
pokrywa uczestnik. (15PLN)
9.12 Zawody odbędą się zgodnie z aktualnie obowiązującym reżimem sanitarnym. Uczestnicy zostaną
o nim powiadomieni przed zawodami.
9.13 W przypadku odwołania zawodów organizator zobowiązuje się do zwrotu opłat startowych
pomniejszonych o koszty administracyjne wynikające z obsługi płatności