Regulamin zawodów Kids Run 2019

0
37144

 

Regulamin imprezy
Kids Run 2019

1.Cel
– Propagowanie, promocja i upowszechnianie idei sportowego trybu życia, w tym biegania i innych konkurencji sportowych wśród dzieci i młodzieży

– Popularyzacja zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży

– Promocja obiektów sportowych i miast, w których odbywają się imprezy Kids Run 2019

 1. Organizator
  – Grupa biegowa Night Runners
  – Mak Active Tomasz Makowskikontakt:
  kontakt@kidsrun.pl
  + 48 668 912 356
 2.  Termin, miejsce, czas
  Szczecin – 2 czerwca – Miejski Stadion Lekkoatletyczny im. Wiesława Maniaka, Litewska 20
  Bydgoszcz – 16 czerwca – Stadion Lekkoatletyczny Fordon, Sielska 12b
  Łódź – 6 lipca – Stadion Lekkoatletyczny AZS, Patrice Lumumby 22/26
  Warszawa – 7 lipca – Stadion AWF Warszawa, ul. Marymoncka 34
  Zielona Góra – 31 sierpnia – Stadion MOSiR, ul. Sulechowska 37
  Katowice – 1 września – Stadion AWF Katowice, ul. Kościuszki 84
  Wrocław – 7 września – Stadion AWF Wrocław, al. I. J. Paderewskiego 35,
  Kraków – 8 września – Stadion AWF Kraków, Jana Pawła II 45,
  Poznań – 21 września – Stadion POSiR, Golęcin, Warmińska 1
  Gdańsk – 22 września – Stadion Lekkoatletyczny AWFiS Gdańsk, Kazimierza Górskiego 1,
  4. Harmonogram biegów
  W ramach imprezy odbędzie się 20 biegów z podziałem na starty chłopców i dziewczynki.
  Zgodnie z harmonogramem najpierw wystartują chłopcy, a następnie po ok. 5 minutach dziewczynki. Podany czas dotyczy startu chłopców. Bezpośrednio przed biegiem odbędą się rozgrzewki
 • 9.10 – dla dzieci od 0 do 2 lat – dystans ~~100 m (kategoria D2, C2)
 • 9.30 – dla dzieci w wieku 3 lat – dystans ~~100 m (kategoria D3, C3)
 • 10.00 – dla dzieci w wieku 4 lat – dystans ~~100 m (kategoria D4, C4)
 • 10.30 – dla dzieci w wieku 5 lat – dystans ~~200 m (kategoria D5, C5)
 • 10.50 dekoracja biegów na 100 m i 200 m (kategoria D4, C4, D5, D5)
 • 11.00 dla dzieci w wieku 6 lat – dystans ~~200 m (kategoria D6, C6)
 • 11:30 dla dzieci w wieku 7 lat – dystans ~~400 m (kategoria D7, C7)
 • 11.50 dekoracja biegów na 200 m i 400 m (kategorie D6, D7, C6, C7)
 • 12:00 dla dzieci w wieku 8 lat – dystans 400 m ( kategoria D8, C8)
 • 12:20 dla dzieci w wieku 9 lat – dystans 400 m ( kategoria D9,C9)
 • 12:40 dekoracja biegów na 400 m (kategorie D8, D9, C8, C9)
 • 12:50 dla dzieci w wieku 10 – 11 lat – dystans 400 m (kategorie D10, C10)
 • 13:10 dla dzieci w wieku 12 – 14 lat – dystans 800 m (kategorie D11, C11)
 • 13:20 dekoracja biegów na 400 m i 800 m (kategorie D10, D11, C10, C11)
 1. Biuro zawodów
  Biuro zawodów mieści się na terenie obiektu stadionu lekkoatletycznego. Pakiet można odebrać wyłącznie w dniu imprez. Biuro jest czynne w godzinach od 8:30 do 12:45. Prosimy o pojawienie się w biurze 30 minut przed planowaną godziną startu dziecka.

 

 1. Warunki zgłoszenia i uczestnictwa w zawodach
  6.1 Opłata startowa za udział w biegu oraz skorzystanie z atrakcji sportowych na stadionie wynosi 24 zł.
  Wpłaty należy dokonać przez system wpłat elektronicznych Przelewy24. Udział zawodnika jest potwierdzony dopiero po zaksięgowaniu opłaty na koncie organizatora.

 

Pakiet rozszerzony – MEGA. Istnieje możliwość kupienia pakietu startowego z koszulką sportową z logo imprezy. Koszt pakietu MEGA to 49 zł.

Szerokość(A) – 35 cm – Długość – 50 cm – ROZMIAR 4
Szerokość(A) – 41 cm – Długość – 55 cm – ROZMIAR 8
Szerokość(A) – 43 cm – Długość – 60 cm – ROZMIAR 12
Szerokość(A) – 46 cm – Długość – 65 cm – ROZMIAR 16

6.2 Zgłoszenia będą przyjmowane elektroniczne poprzez formularz na stronie www.kidsrun.pl oraz w dniu imprezy w biurze zawodów na terenie obiektów sportowych, o ile wcześniej nie zostanie osiągnięty limit uczestników.

6.3 Opłata startowa upoważnia do startu w biegu w przypisanej kategorii startowej, określonej na podstawie daty urodzenia, zatem o kategorii decyduje liczba ukończonych lat w dniu biegu.
W uzasadnionych przypadkach zawodnik może wystartować w kategorii wyższej – nie będzie jednak wtedy brany pod uwagę w rozstrzygnięciach miejsc 1-3.
Zawodnik może wystartować również w kategorii niższej. Odpowiednią kategorię należy wybrać w momencie zapisu i dotyczy zawodników z niepełnosprawnością. W sytuacji zmiany kategorii dziecko nie będzie brane pod uwagę w rozstrzygnięciach miejsc 1-3.

6.4 Podczas zgłaszania uczestników obowiązkowa jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego.

6.5 W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje pakiet startowy zgodny z wniesioną opłatą – Standard lub Mega. Pakiet odbiera się przed biegiem.

6.6 Przy odbiorze pakietu startowego rodzic lub opiekun prawny podpisuje oświadczenie o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych i tym samym wyraża zgodę na udział w Biegu. Wypełnienie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu

6.7 Wprowadza się limit uczestników całkowity – 700, a także limit w rozbiciu na poszczególne kategorie ( max. 40 dzieci w każdej z 10 kategorii z podziałem na chłopców i dziewczynki)

6.8 Opłaty startowe mogą być dokonywane do 5 dni przed zawodami, o ile wcześniej nie zostanie osiągnięty limit.

6.9 Lista startowa będzie dostępna na stronie biegu www.kidsrun.pl

6.10 W kategoriach D2 oraz C2 dziecko może biec za rękę z rodzicem. Prosimy by dzieci, które pobiegną samodzielnie zostały przepuszczone do przodu. W kategoriach D3 oraz C3 dopuszczalne jest wsparcie dla dziecka z bieżni, jednak bez trzymania za rękę ( z wyjątkiem sytuacji wyjątkowych)
Na bieżni w kategoriach D2,C2, D3 i C3 może przebywać jeden rodzic na jedno dziecko. Starsze rodzeństwo prosimy o pozostanie poza bieżnią.

6.11 W trakcie biegów z uczestnictwem rodziców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na bieżni nie tylko na swoje dziecko, lecz także dzieci biegnące wokół. W trakcie biegów jest zakazane ciągnięcie dzieci za rękę do mety (pod groźbą dyskwalifikacji).

6.12 Pakiet startowy można przepisywać w terminie do 2 tygodni przed terminem imprezy.

 

 1. Nagrody i świadczenia
  7.1 Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal za bieg. Dzieci zapisane na min. 2 tygodnie przed terminem biegu otrzymają numer startowy z własnym imieniem lub napisem wybranym w trakcie rejestracji

7.2 Zwycięzcy wszystkich kategorii z wyjątkiem (D2,C2, C3, D3) zostaną nagrodzeni statuetkami. Dekoracje zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem ( punkt 4)
7.3 W kategoriach D2,C2, C3, D3 wszyscy uczestnicy są zwycięzcami. Nie będzie przeprowadzona dodatkowa klasyfikacja 1-3.

 1. Ochrona Danych Osobowych

8.1  Dane osobowe uczestników zawodów – Kids run będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia imprezy , wyłonienia i nagrodzenia zwycięzców, w celu przygotowania wyników, promocji imprezy oraz w celach marketingowych

8.2 Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu w związku z udziałem w Kids Run obejmuje także opublikowanie listy startowej z uwzględnieniem imienia i nazwiska , nazwy klubu, rocznika oraz dystansu uczestnika biorącego udział w imprezie

8.3 Rodzice uczestników biegu wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez organizatora ich wizerunku w celu promocji biegu, dokumentowania zawodów, a także wykorzystania wizerunku w celu promocji i dokumentowania zawodów przez podmioty współorganizujące, partnerów i sponsorów zawodów

8.4 Rodzice uczestników mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania

8.5 Podanie danych osobowych oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. Zgłaszając dziecko do zawodów rodzic wyraża zgodę na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesyłania do uczestnika informacji np. email, list, sms związanych z imprezą i produktach pokrewnych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 133, poz 883. Zgodę można w każdej chwili wycofać kierując korespondencję mailową lub listowną na adres organizatora

8.6  Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 ( Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 1. Uwagi końcowe

9.1 Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników Kids Run. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci oraz poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem w Kids Run
9.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu poszkodowanego uczestnika w bezpiecznej miejsce.

9.3 Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie zawodów.

9.4 Rodzic uczestnika bierze pełną odpowiedzialność za uczestnictwo dziecka w biegu i ponosi z tym związane ryzyko. Rodzice mają świadomość, że uczestnictwo w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko zagrożenia wypadkiem, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych ( w tym śmierci). Przekazanie organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że Rodzic lub Opiekun prawny dokonał oceny stopnia ryzyka związanego z uczestnictwem w zawodach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.

9.5 Dziecko startując w biegu jest zdrowe i nie posiada żadnych przeciwskazań do uczestniczenia w zawodach sportowych wymagających wysiłku fizycznego.

9.6 Na terenie zawodów obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia broni, niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych oraz napojów alkoholowych.

9.7 Pisemne protesty przyjmuje organizator biegu na adres kontakt@kidsrun.pl. Protesty są rozstrzygane w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania.

9.8 Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione na terenie obiektu sportowego w miejscach innych niż depozyt.

9.9 Organizator Kids Run zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których jest zobowiązany powiadomić przed rozpoczęciem zawodów komunikatem na stronie internetowej zawodów

9.10 Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne z wyjątkiem klęsk żywiołowych. W takim organizator nie przewiduje zwrotu opłaty wpisowej.

9.11 Opłata startowa jest bezzwrotna. Zawodnik, który nie odebrał pakietu startowego może zgłosić się po niego po kontakcie z organizatorem na adres kontakt@kidsrun.pl Koszt wysyłki pakietu pokrywa uczestnik. (15 PLN)