Regulamin zawodów Kids Run 2018

0
9996

Regulamin Imprezy

V Kids Run

 1. Cel
 2. Propagowanie, promocja i upowszechnianie idei biegania oraz innych aktywności fizycznych jako zdrowego stylu życia oraz czynnego spędzania czasu.
 3. Popularyzacja biegania wśród dzieci i młodzieży.
 4. Organizator

­ ​Grupa Biegowa ­ Night Runners

­Mak Active Tomasz Makowski
Kościelna 19/66
60-536 Poznań
tomasz@makactive.com

III. Termin, miejsce, czas trwania

 1. Poznań – 23 czerwca, Stadion POSiR, Golęcin, Warmińska 1,
  Wrocław – 24 czerwca, Stadion AWF Wrocław, Al. I. J. Paderewskego 35
  Bydgoszcz – 1 września, Stadion Zawisza, Sielska 27
  Zielona Góra – 2 września, Stadion MOSiR, ul Sulechowska 37
  Katowice – 8 września, Stadion AWF Katowice, Kościuszki 84
  Kraków – 9 września, Stadion AWF Kraków, Jana Pawła II 45
 2. W ramach Imprezy odbędzie się 18 biegów dla następujących grup wiekowych z podziałem na dziewczynki i chłopców:
 • Kategoria D2 dla dzieci od 0 do 2 lat – dystans ~~100 m  – ok. 9.10
 • Kategoria D3 dla dzieci w wieku 3 lat – dystans ~~100 m – ok. 9.30
 • Kategoria D4 dla dzieci w wieku 4 lat – dystans ~~100 m  – ok. 10.00
 • Kategoria D5 dla dzieci w wieku 5 lat – dystans ~~200 m  – ok. 10.30
 • Kategoria D6 dla dzieci w wieku 6 lat – dystans ~~200 m  – ok. 11.00
  ­
 • Kategoria D7 dla dzieci od 7 do 8 lat – dystans ~~400 m  – ok. 11.30
  ­
 • Kategoria D8 dla dzieci od 9 do 10 lat – dystans~~400 m  – ok. 12.00
 • Kategoria D9 dla dzieci od 11 do 12 lat – dystans ~~800 m – 12.30
 • Kategoria D10 dla dzieci w wieku 13 do 14 lat – dystans ~~800 m 13.00
 1. Biuro zawodów
  Biuro zawodów imprezy mieści się na stadionach lekkoatletycznych, w miejscu rozgrywania zawodów i jest czynne w godzinach 8:30 do 11:30.

IV. Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa
1. Opłata startowa za udział w biegu od uczestnika wynosi 20 zł. Wpłaty należy dokonać przez system wpłat elektronicznych Przelewy24.

1.1 Możliwość zakupu pakietu „MEGA” z koszulką techniczną z logo imprezy. Pakiet Mega – 45 PLN
Rozmiary:
Szerokość(A) – 35 cm – Długość – 50 cm – ROZMIAR 4
Szerokość(A) – 41 cm – Długość – 55 cm – ROZMIAR 8
Szerokość(A) – 43 cm – Długość – 60 cm – ROZMIAR 12
Szerokość(A) – 46 cm – Długość – 65 cm – ROZMIAR 16

2. Zgłoszenia będą przyjmowane elektroniczne, poprzez formularz na stronie www.kidsrun.pl
oraz w dniu imprezy w biurze zawodów na terenie obiektów sportowych, o ile wcześniej nie zostanie osiągnięty limit uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać:
­ imię i nazwisko dziecka
­ datę urodzenia dziecka
­ imię i nazwisko rodzica zgłaszającego
­ tel. kontaktowy
­nazwę klubu lub szkoły podstawowej /nieobowiązkowo/
3. Opłata uprawnia uczestnika do startu w biegu w określonej według daty urodzenia
kategorii wiekowej. Decydująca o przynależności do odpowiedniej kategorii wiekowej będzie
ilość ukończonych lat uczestnika w dniu biegu.
4. Podczas zgłaszania uczestników obowiązkowa jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego.

5.Opłata startowa pokrywa koszty organizacji imprezy

 1. Przed odbiorem pakietu startowego rodzic lub opiekun prawny podpisuje: Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego dotyczą zgód na przetwarzanie danych dziecka oraz akceptację regulaminu.
 2. Wprowadza się limit uczestników przy rozbiciu na poszczególne kategorie
  ( max. 55 dzieci w każdej z 9 kategorii wiekowej z podziałem na chłopców i dziewczynki)

7.1 Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia limitu miejsc w poszczególnych kategoriach, aż do osiągnięcia całkowitego limitu uczestników (600)

8. Opłatę startową można uiścić w dniu zawodów, o ile limit uczestników nie zostanie wcześniej osiągnięty.

 1. Opłaty startowe dokonywane przelewem bankowym będą przyjmowane do 5 dni przed zawodami.
 2. Lista startowa będzie dostępna na stronie biegu www.kidsrun.pl
 3. W przypadku spóźnienia się na start Organizator może wyrazić zgodę na uczestnictwo dziecka w biegu w wyższej kategorii wiekowej. Dziecko nie będzie brane wtedy pod uwagę w klasyfikacji najlepszych (wyłonienie pierwszej trójki).
 4. W przypadku startu dzieci z niepełnosprawnością ruchową, umysłową lub wadą genetyczną organizator dopuszcza start w kategorii niższej niż wynika to z daty urodzenia. W takim przypadku dziecko, będzie wyłączone z klasyfikacji najlepszych na mecie. Informacja o tym fakcie musi zostać podana organizatorowi przy okazji zapisów elektronicznych poprzez zaznaczanie odpowiedniej kolumny w formularzu zapisów.

V.Nagrody

 1. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal.
 2. Zwycięzcy wszystkich kategorii z wyjątkiem (D2 i D3) zostaną nagrodzeni dodatkowymi trofeami. Dekoracja będzie przeprowadzana bezpośrednio po biegach.

VI. Uwagi końcowe

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na terenie zawodów.
 2. Uczestnik startuje wyłącznie na odpowiedzialność swojego rodzica/opiekuna prawnego, który ponosi związane z tym ryzyko. Rodzic wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż dziecko startuje na jego odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w zawodach sportowych wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 1. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora skrócenia trasy przez uczestnika,(przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), ciągnięcia rodzica za rękę lub udziału rodzica w końcowym wyniku dziecka, dziecko zostanie zdyskwalifikowane i nie otrzyma medalu na mecie. ( Dotyczy to kategorii D3 i starszych)
 2. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
 3. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Zawodników.  Na  miejsce zawodów zabrania  się  wnoszenia  środków  odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni uczestników mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji biegu Kids Run oraz dokumentowania zawodów. Zgoda ta zostanie potwierdzona podpisaniem oświadczenia.
 5. Przepisywanie pakietów jest możliwe w terminie miesiąca przed imprezą. Po tym terminie przepisanie nie jest możliwe. O chęci przepisania należy poinformować organizatora poprzez kontakt mailowy: kontakt@kidsrun.pl z informacją o uczestniku oraz mieście w którym startuje.
 6. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia dla uczestników biegów.
 1. Uczestnicy biegów będą mogli skorzystać ze wszystkich dodatkowych atrakcji przygotowanych przez organizatora.
 2. Odwołania i protestu rozstrzyga sędzia główny biegów.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, zmiany trasy, zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania Zawodów z uwagi na zaistnienie siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, nagłym któremu nie można zapobiec, w szczególności: trudne warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, wojnę, akty terroru, strajki, nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi przeprowadzenie zawodów. W przypadku wystąpienia zdarzeń o których mowa w zdaniu poprzedzającym, które nie wynikają z winy Organizatora, Uczestnikom nie będzie przysługiwał zwrot wpisowego ani żadnych kosztów poniesionych przez zawodnika, a związanych ze startem w w/w zawodach.
 4. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na portalu facebook.com na profilu Kids Run oraz drogą mailową.