Regulamin Kids Run 2022

Regulamin imprezy – biegów dziecięcych

IX Kids Run (2022)

1.Cel

– Propagowanie, promocja i upowszechnianie idei sportowego trybu życia, w tym biegania i innych konkurencji sportowych wśród dzieci i młodzieży 

– Popularyzacja zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży

– Integracja lokalnej społeczności 

 1. Organizator

Fundacja Sportplus
Kazimierza Wielkiego 5C/165
61-863 Poznań,
NIP 7831811130

Współpraca organizacyjna:
Mak Active Tomasz Makowski
Kościelna 19/66
60-536 Poznań,
NIP 7822382669

kontakt:

zapisy@kidsrun.pl

 1. Termin, miejsce, czas:
 1. Szczecin – 29 maja, Miejski Stadion Lekkoatletyczny, Litewska 20, Szczecin.
 2. Kraków – 25 czerwca, Stadion AWF Kraków, Jana Pawła II 45, Kraków
 3. Katowice – 26 czerwca, Stadion AWF Katowice, Kościuszki 84, Katowice
 4. Wrocław – 20 sierpnia, Stadion AWF Wrocław, Paderewskiego 35, Wrocław
 5. Zielona Góra – 21 sierpnia, Stadion MOSiR, Urszuli 3a, Zielona Góra
 6. Bydgoszcz – 27 sierpnia, Stadion Miejski Zawisza Bydgoszcz im. Zdzisława Krzyszkowiaka, Gdańska 163, Bydgoszcz
 7. Gdańsk – 28 sierpnia, Gdański Stadion Lekkoatletyczny, Grunwaldzka 244, Gdańsk
 8. Warszawa – 10 września, Stadion AWF Warszawa, Marymoncka 34,
 9. Łódź – 11 września, Stadion AZS Łódź, Lumumby 22/26, Łódź
 10. Poznań – 17 września, Stadion POSiR, Golęcin, Warmińska 1
 1. Harmonogram biegów

W ramach imprezy odbędą się 22 biegi z podziałem na starty chłopców i dziewczynki.

Zgodnie z harmonogramem najpierw wystartują dziewczynki, a następnie po ok. 5 minutach chłopcy.

Podany czas dotyczy startu dziewczynek. Bezpośrednio przed biegiem odbędą się rozgrzewki

✓ godz. 9.10 – dla dzieci z rocznika 2020 i 2021 – dystans – 100 m (kategoria D1, C1)

✓ godz. 9.30 – dla dzieci z rocznika 2019 – dystans 100 m (kategoria D2, C2)

✓ godz. 10.00 – dla dzieci z rocznika 2018 – dystans 100 m (kategoria D3, C3)

✓ godz. 10.30 – dla dzieci z rocznika 2017 – dystans 100 m (kategoria D4, C4)

✓ godz. 10.50 dekoracja biegów na 100 m (kategorie D4, C4)

✓ godz. 11.00 dla dzieci z rocznika 2016 – dystans 200 m (kategoria D5, C5)

✓ godz. 11:30 dla dzieci z rocznika 2015 – dystans 200 m (kategoria D6, C6)

✓ godz. 11.50 dekoracja biegów na 200 m (kategorie D5, D6, C5, C6)

✓ godz. 12:00 dla dzieci z rocznika 2014 – dystans 400 m ( kategoria D7, C7)

✓ godz. 12:20 dla dzieci z rocznika 2013 – dystans 400 m ( kategoria D8,C8)

✓ godz. 12:40 dekoracja biegów na 400 m (kategorie D7, D8, C7, C8)

✓ godz. 12:50 dla dzieci z rocznika 2012 – dystans 400 m (kategorie D9, C9)

✓ godz. 13:10 dla dzieci z rocznika 2010-11 – dystans 400 m (kategorie D10, C10)

✓ godz. 13:25 dla dzieci z rocznika 2008-09 – dystans 800 m (kategorie D11, C11)

✓ godz. 13:40 dekoracja biegów na 400 m i 800 m (kategorie D9, D10, D11, C9, C10, C11)

 1. Biuro zawodów

Biuro zawodów mieści się na terenie obiektu stadionu lekkoatletycznego. Pakiet można odebrać wyłącznie w dniu imprez. Biuro jest czynne w godzinach od 8:30 do 12:45. Prosimy o pojawienie się w biurze 30 minut przed planowaną godziną startu dziecka.

 1. Warunki zgłoszenia i uczestnictwa w zawodach

6.1 Opłata startowa za udział w biegu oraz skorzystanie z atrakcji sportowych na stadionie wynosi  35,99 zł.

6.2 Zgłoszenia będą przyjmowane elektroniczne poprzez formularz na stronie https://kidsrun.zapisy.org/ oraz w dniu imprezy w biurze zawodów na terenie obiektów sportowych, o ile wcześniej nie zostanie osiągnięty limit uczestników.

6.3 Opłata startowa upoważnia do startu w biegu w przypisanej kategorii startowej, o określonej kategorii wiekowej decyduje rocznik urodzenia dziecka.

W uzasadnionych przypadkach zawodnik może wystartować w kategorii wyższej – nie będzie jednak wtedy brany pod uwagę w rozstrzygnięciach miejsc 1-3.

Zawodnik może wystartować również w kategorii niższej. Odpowiednią kategorię należy wybrać w momencie zapisu i dotyczy zawodników z niepełnosprawnością. W sytuacji zmiany kategorii dziecko nie będzie brane pod uwagę w rozstrzygnięciach miejsc 1-3.

6.4 Podczas zgłaszania uczestników obowiązkowa jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego. A także posiadanie dokumentu potwierdzającego wiek dziecka. Rodzic może zostać poproszony o zweryfikowanie wieku dziecka.

6.5 W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje pakiet startowy. Pakiet odbiera się w biurze zawodów przed biegiem. Biuro zawodów znajduje się na stadionie.

6.6 Odbiór pakietu należy potwierdzić pisemnie

6.7 Wprowadza się limit uczestników całkowity – 700, a także limit w rozbiciu na poszczególne kategorie ( max. 40 dzieci w każdej z 11 kategorii z podziałem na chłopców i dziewczynki)

6.9 Lista startowa będzie dostępna na stronie kidsrun.pl oraz serwisie zapisów https://kidsrun.zapisy.org/

6.10 W kategoriach D1, D2 oraz C1, C2 dziecko może biec za rękę z rodzicem. Prosimy by dzieci, które pobiegną samodzielnie zostały przepuszczone do przodu. W kategoriach D3 oraz C3 dopuszczalne jest wsparcie dla dziecka z bieżni, jednak bez trzymania za rękę ( z wyjątkiem sytuacji wyjątkowych)

Na bieżni w kategoriach D1,C1,C2,C3, D2 i D3 może przebywać jeden rodzic na jedno dziecko. Starsze rodzeństwo prosimy o pozostanie poza bieżnią.

6.11 W trakcie biegów z uczestnictwem rodziców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na bieżni nie tylko na swoje dziecko, lecz także dzieci biegnące wokół. W trakcie biegów jest zakazane ciągnięcie dzieci za rękę do mety (pod groźbą dyskwalifikacji).

 

 1. Nagrody i świadczenia

7.1 Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal za bieg.

7.2 Zwycięzcy wszystkich kategorii z wyjątkiem (D1,C1,D2,C2, C3, D3) zostaną nagrodzeni statuetkami. Dekoracje zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem ( punkt 4)

7.3 W kategoriach D1,C1. D2,C2, C3, D3 wszyscy uczestnicy są zwycięzcami. Nie będzie przeprowadzona dodatkowa klasyfikacja 1-3.

7.4 Każdy uczestnik otrzyma wodę mineralna z dystrybutora. Pojemnik na wodę, bidon lub butelkę należy wziąć ze sobą.

 1. Ochrona Danych Osobowych

Szczegółowe zasady dot. ochrony danych osobowych oraz przetwarzania wizerunku uczestników oraz ich opiekunów zostały określone w Polityce Prywatności dostępnej na stronie: www.kidsrun.pl/politykaprywatności.

 1. Uwagi końcowe

9.1 Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników Kids Run.

Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci oraz poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem w Kids Run

9.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu poszkodowanego uczestnika w bezpiecznej miejsce.

9.3 Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie zawodów.

9.4 Rodzic uczestnika bierze pełną odpowiedzialność za uczestnictwo dziecka w biegu i ponosi z tym związane ryzyko. Rodzice mają świadomość, że uczestnictwo w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko zagrożenia wypadkiem, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych ( w tym śmierci). Przekazanie organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że Rodzic lub Opiekun prawny dokonał oceny stopnia ryzyka związanego z uczestnictwem w zawodach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.

9.5 Dziecko startując w biegu jest zdrowe i nie posiada żadnych przeciwskazań do uczestniczenia w zawodach sportowych wymagających wysiłku fizycznego.

9.6 Na terenie zawodów obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia broni, niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych oraz napojów alkoholowych.

9.7 Pisemne protesty przyjmuje organizator biegu na adres zapisy@kidsrun.pl. Protesty są rozstrzygane w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania.

9.8 Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione na terenie obiektu sportowego w miejscach innych niż depozyt.

9.9 Organizator Kids Run zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których jest zobowiązany powiadomić przed rozpoczęciem zawodów komunikatem na stronie internetowej zawodów

9.10 Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne z wyjątkiem klęsk żywiołowych. W takim organizator nie przewiduje zwrotu opłaty wpisowej.

9.12 Zawody odbędą się zgodnie z aktualnie obowiązującym reżimem sanitarnym. Uczestnicy zostaną o nim powiadomieni przed zawodami.

9.13 W przypadku odwołania zawodów organizator zobowiązuje się do zwrotu opłat startowych pomniejszonych o koszty administracyjne wynikające z obsługi płatności

9.14 Na stadionie obowiązuje regulamin obiektu, w tym zakaz poruszania się na obiekcie rowerem lub hulajnogą. Na stadion lekkoatletyczny nie można wchodzić ze zwierzętami.