Regulamin imprezy – Kids Run dla Ukrainy

Regulamin imprezy 

Kids Run dla Ukrainy (2022) (Українська версія нижче)

1.Cel

– Propagowanie, promocja i upowszechnianie idei sportowego trybu życia, w tym biegania i innych konkurencji sportowych wśród dzieci i młodzieży z Polski i Ukrainy

– Popularyzacja zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży

– Integracja lokalnej społeczności 

 1. Organizator

– Fundacja Sportplus

– Mak Active Tomasz Makowski

– Grupa Biegowa Night Runners

kontakt:

kontakt@kidsrun.pl

+ 48 698 050 150

 1. Termin, miejsce, czas:

Poznań – 23 kwietnia – Stadion POSiR, Golęcin, Warmińska 1

 1. Harmonogram biegów

W ramach imprezy odbędzie się 20 biegów z podziałem na starty chłopców i dziewczynki.

Zgodnie z harmonogramem najpierw wystartują dziewczynki, a następnie po ok. 5 minutach chłopcy.

Podany czas dotyczy startu dziewczynek. Bezpośrednio przed biegiem odbędą się rozgrzewki

✓ godz. 9.10 – dla dzieci z rocznika 2020 – dystans – 100 m (kategoria D1, C1)

✓ godz. 9.30 – dla dzieci z rocznika 2019 – dystans 100 m (kategoria D2, C2)

✓ godz. 10.00 – dla dzieci z rocznika 2018 – dystans 100 m (kategoria D3, C3)

✓ godz. 10.30 – dla dzieci z rocznika 2017 – dystans 100 m (kategoria D4, C4)

✓ godz. 10.50 dekoracja biegów na 100 m (kategorie D4, C4)

✓ godz. 11.00 dla dzieci z rocznika 2016 – dystans 200 m (kategoria D5, C5)

✓ godz. 11:30 dla dzieci z rocznika 2015 – dystans 200 m (kategoria D6, C6)

✓ godz. 11.50 dekoracja biegów na 200 m (kategorie D5, D6, C5, C6)

✓ godz. 12:00 dla dzieci z rocznika 2014 – dystans 400 m ( kategoria D7, C7)

✓ godz. 12:20 dla dzieci z rocznika 2013 – dystans 400 m ( kategoria D8,C8)

✓ godz. 12:40 dekoracja biegów na 400 m (kategorie D7, D8, C7, C8)

✓ godz. 12:50 dla dzieci z rocznika 2012 – dystans 400 m (kategorie D9, C9)

✓ godz. 13:10 dla dzieci z rocznika 2010-11 – dystans 400 m (kategorie D10, C10)

✓ godz. 13:25 dla dzieci z rocznika 2008-09 – dystans 800 m (kategorie D11, C11)

✓ godz. 13:40 dekoracja biegów na 400 m i 800 m (kategorie D7, D8, C7, C8)

 1. Biuro zawodów

Biuro zawodów mieści się na terenie obiektu stadionu lekkoatletycznego. Pakiet można odebrać wyłącznie w dniu imprez. Biuro jest czynne w godzinach od 8:30 do 12:45. Prosimy o pojawienie się w biurze 30 minut przed planowaną godziną startu dziecka.

 1. Warunki zgłoszenia i uczestnictwa w zawodach

6.1 Opłata startowa za udział w biegu oraz skorzystanie z atrakcji sportowych na stadionie wynosi  0 zł.

 

6.2 Zgłoszenia będą przyjmowane elektroniczne poprzez formularz na stronie kidsrun.pl oraz w dniu imprezy w biurze zawodów na terenie obiektów sportowych, o ile wcześniej nie zostanie osiągnięty limit uczestników.

6.3 Opłata startowa upoważnia do startu w biegu w przypisanej kategorii startowej, o określonej kategorii wiekowej decyduje rocznik urodzenia dziecka.

W uzasadnionych przypadkach zawodnik może wystartować w kategorii wyższej – nie będzie jednak wtedy brany pod uwagę w rozstrzygnięciach miejsc 1-3.

Zawodnik może wystartować również w kategorii niższej. Odpowiednią kategorię należy wybrać w momencie zapisu i dotyczy zawodników z niepełnosprawnością. W sytuacji zmiany kategorii dziecko nie będzie brane pod uwagę w rozstrzygnięciach miejsc 1-3.

6.4 Podczas zgłaszania uczestników obowiązkowa jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego. A także posiadanie dokumentu potwierdzającego wiek dziecka. Rodzic może zostać poproszony o zweryfikowanie wieku dziecka.

6.5 W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje pakiet startowy. Pakiet odbiera się w biurze zawodów przed biegiem.

6.6 Odbiór pakietu należy potwierdzić pisemnie

6.7 Wprowadza się limit uczestników całkowity – 350, a także limit w rozbiciu na poszczególne

kategorie ( max. 20 dzieci w każdej z 11 kategorii z podziałem na chłopców i dziewczynki)

6.9 Lista startowa będzie dostępna na stronie kidsrun.pl

6.10 W kategoriach D1, D2 oraz C1, C2 dziecko może biec za rękę z rodzicem. Prosimy by dzieci, które pobiegną samodzielnie zostały przepuszczone do przodu. W kategoriach D3 oraz C3 dopuszczalne jest wsparcie dla dziecka z bieżni, jednak bez trzymania za rękę ( z wyjątkiem sytuacji wyjątkowych)

Na bieżni w kategoriach D1,C1,C2,C3, D2 i D3 może przebywać jeden rodzic na jedno dziecko. Starsze rodzeństwo prosimy o pozostanie poza bieżnią.

6.11 W trakcie biegów z uczestnictwem rodziców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na bieżni nie tylko na swoje dziecko, lecz także dzieci biegnące wokół. W trakcie biegów jest zakazane ciągnięcie dzieci za rękę do mety (pod groźbą dyskwalifikacji).

 1. Nagrody i świadczenia

7.1 Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal za bieg.

7.2 Zwycięzcy wszystkich kategorii z wyjątkiem (D1,C1,D2,C2, C3, D3) zostaną nagrodzeni statuetkami. Dekoracje zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem ( punkt 4)

7.3 W kategoriach D1,C1. D2,C2, C3, D3 wszyscy uczestnicy są zwycięzcami. Nie będzie przeprowadzona dodatkowa klasyfikacja 1-3.

7.4 Każdy uczestnik otrzyma wodę mineralna z dystrybutora. Pojemnik na wodę, bidon lub butelkę należy wziąć ze sobą.

 1. Ochrona Danych Osobowych

Szczegółowe zasady dot. ochrony danych osobowych oraz przetwarzania wizerunku uczestników oraz ich opiekunów zostały określone w Polityce Prywatności dostępnej na stronie: www.kidsrun.pl/politykaprywatności.

 1. Uwagi końcowe

9.1 Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników Kids Run.

Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci oraz poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem w Kids Run

9.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu poszkodowanego uczestnika w bezpiecznej miejsce.

9.3 Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie zawodów.

9.4 Rodzic uczestnika bierze pełną odpowiedzialność za uczestnictwo dziecka w biegu i ponosi z tym związane ryzyko. Rodzice mają świadomość, że uczestnictwo w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko zagrożenia wypadkiem, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych ( w tym śmierci). Przekazanie organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że Rodzic lub Opiekun prawny dokonał oceny stopnia ryzyka związanego z uczestnictwem w zawodach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.

9.5 Dziecko startując w biegu jest zdrowe i nie posiada żadnych przeciwskazań do uczestniczenia w zawodach sportowych wymagających wysiłku fizycznego.

9.6 Na terenie zawodów obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia broni, niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych oraz napojów alkoholowych.

9.7 Pisemne protesty przyjmuje organizator biegu na adres kontakt@kidsrun.pl. Protesty są rozstrzygane w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania.

9.8 Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione na terenie obiektu sportowego w miejscach innych niż depozyt.

9.9 Organizator Kids Run zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których jest zobowiązany powiadomić przed rozpoczęciem zawodów komunikatem na stronie internetowej zawodów

9.10 Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne z wyjątkiem klęsk żywiołowych. W takim organizator nie przewiduje zwrotu opłaty wpisowej.

9.12 Zawody odbędą się zgodnie z aktualnie obowiązującym reżimem sanitarnym. Uczestnicy zostaną o nim powiadomieni przed zawodami.

9.13 W przypadku odwołania zawodów organizator zobowiązuje się do zwrotu opłat startowych pomniejszonych o koszty administracyjne wynikające z obsługi płatności

 Регламент івенту – дитячіх забігів

Kids Run для України (2022)

1.Ціль

– Поширення, просування та розповсюдження ідеї спортивного стилю життя, включаючи бігові та інші спортивні змагання між дітьми та молоді з Польщі та України

– Популяризація здорового способу життя серед дітей та підлітків

– Інтеграція місцевої громади

 1. Організатор

– Фонд Sportplus

– Mak Active Томаш Маковський

– Група бігунів Night Runners

Контакт:

kontakt@kidsrun.pl

+ 48 698 050 150

 

 1. Дата, місце, час:

Познань – 23 квітня – Посир Стадіон, Голеньчін, вул. Вармінська 13.

 1. Графік забігів

У рамках події, буде 20 забігів, розділених на хлопчиків та дівчат.

Згідно з розкладом, спочатку стартують дівчата, а потім через 5 хвилин хлопчиків.

Даний час відноситься до старту дівчат. Розминка відбудеться безпосередньо перед забігом

години 9.10 – для дітей з 2020 року народження – відстань – 100 м (категорія D1, C1)

години 9.30 – для дітей з 2019 року народження – відстань – 100 м (категорія D2, C2)

години 10.00 – для дітей з 2018 року народження – відстань – 100 м (категорія D3, C3)

години 10.30 – для дітей з 2017 року народження – відстань – 100 м (категорія D4, C4)

години 10.50 – нагородження учасників забігів на 100 м (категорії D4, C4)

години 11.00 для дітей з 2016 року народження – відстань – 200 м (категорія D5, C5)

години 11:30 для дітей з 2015 року народження – відстань – 200 м (категорія D6, C6)

години 11.50 нагородження учасників забігів на 200 м (категорії D5, D6, C5, C6)

години 12:00 для дітей з 2014 року народження – відстань – 400 м (категорія D7, C7)

години 12:20 для дітей з 2013 року народження – відстань – 400 м (категорія D8, C8)

години 12:40 нагородження учасників забігів на 400 м (категорії D7, D8, C7, C8)

години 12:50 Для дітей з 2012 року народження – відстань – 400 м (категорії D9, C9)

години 13:10 Для дітей з 2010-11 років народження – відстань – 400 м (категорії D10, C10)

години 13:25 Для дітей з 2008-09 років народження – відстань – 800 м (категорії D11, C11)

години 13:40 нагородження учасників забігів на 400 м і 800 м (категорії D9, D10, D11,  C9, C10, C11)

 1. Управління івенту

Офіс змагань розташований на місці атлетичного стадіону. Пакет може бути відібраний тільки в день івенту. Офіс буде відкритий з 8:30 до 12:45. Будь ласка, з’являються в офісі за 30 хвилин до запланованого часу старту дитини.

 1. Умови реєстраціі та участі у змаганнях

6.1 Оплата за участь у забігу та користування спортивними атракціонами на стадіоні є PLN 0 зл..

6.2. Заявки будуть прийняті електронні за допомогою формуляра на веб-сайті KidsRun.pl та в день івенту в офісі змагань на території спортивних об’єктів, якщо ліміт учасників не досягнуто раніше.

6.3. Оплата стартового внеску, уповноважує до участі в змаганнях у призначеній стартовій категорії, конкретна категорія визначається за датою народження дитини.

У виправданих випадках учасник може стартувати у вищій категорії – але це не буде потім враховуються у рішеннях місць 1-3.

Бігун також може стартувати в нижчий категорії. Правильна категорія повинна бути обрана під час реєстраціі та буде застосуванняа до бігунів з обмеженими можливостями. У ситуації зміни категорії дитина не буде враховано під час рішення місць 1-3.

6.4. При реєстрації учасників, наявність батьків або законного опікуна є обов’язкова. А також документ, що підтверджує вік дитини. Одиного з батьків можуть попросити перевірити вік дитини.

6.5 В рамках стартової плати, учасник отримує стартовий пакет. Пакет можно отримати в офісі змагань перед забігом.

6.6 Отримання пакету має бути підтверджено письмово.

6.7 . Впроваджується загальний ліміт учасників – 350, а також ліміт з розбивкою на учасників окремих категорії (макс. 20 дітей у кожній з 11 категорій розділені на хлопчиків та дівчат). 

6.9 Стартовий список буде доступний на сайті kidsrun.pl

6.10 У категоріях D1, D2 та C1, C2 дитина може бігти за руку з одним з батьків. Ми просимо, щоб дітей, які бігають самостійно, пропустити вперед. У категоріях D3 і C3 допускається підтримка дитини з бігової доріжки, але без утримання за руку (крім виняткових обставин).

У категоріях D1,C1,C2,C3, D2 i D3 на біговій доріжці знаходитися один з батьківна одну дитину. Старших братів і сестер просимо не входити на бігову доріжку.

6.11 Під час забігів з батьками просимо бути особливо обережними на біговій доріжці не тільки для своєї дитини, а й для дітей, які бігають навколо. Під час забігу забороняється тягнути дітей за руку до фінішу (під загрозою дискваліфікації).

 

 1. Нагороди та забезпечення

7.1 Кожен учасник отрима пам’ятну медаль за участь в забігу.

7.2 Переможці всіх категорій, крім(D1,C1,D2,C2, C3, D3) будуть нагороджені статуетками. Нагородження будуть здійснюватися згідно з графіком (пункт 4)

7.3 У категоріях D1,C1. D2,C2, C3, D3 всі учасники – переможці. Додаткової класифікації 1-3 не буде.

7.4 Кожен учасник отримає мінеральну воду з дозатора. Ємність для води, бідон або пляшку принесіть з собою.

9. Заключні зауваження

9.1 Організатор застрахований від цивільної відповідальності перед учасниками Kids Run.
У той же час Організатор повідомляє, що не надає жодного страхування життя, здоров’я чи цивільної відповідальності за хворобу, нещасний випадок, травму, смерть або будь-які втрати чи пошкодження, які можуть виникнути у зв’язку з присутністю чи участю в Kids Run

9.2 Організатор залишає за собою право дозволити медичному та середньому медичним працівникам, які працюють за дорученням Організатора, надавати першу медичну допомогу або виконувати інші медичні процедури, а також транспортувати постраждалого учасника в безпечне місце.

9.3 Організатор надає медичну допомогу під час змагань.

9.4 Батьки учасника несуть повну відповідальність за участь дитини в забігу та несуть пов’язані з цим ризики. Батьки усвідомлюють, що участь у конкурсі пов’язана з фізичними зусиллями та тягне за собою природний ризик нещасного випадку, можливість травмування та тілесних ушкоджень (у тому числі смерті). Надання організатору правильно заповненої реєстраційної форми та сплата реєстраційного внеску означає, що Батьки або законний опікун оцінили рівень ризику, пов’язаного з участю у конкурсі, і добровільно вирішили піти на цей ризик.

9.5 Дитина, яка бере участь у бігу, здорова і не має протипоказань до участі в спортивних змаганнях, які потребують фізичного навантаження.

9.6 Категорично забороняється проносити в зону змагань зброю, небезпечні предмети, вибухові речовини, піротехніку, вогненебезпечні матеріали та алкогольні напої.

9.7 Письмові скарги приймаються організатором забігу за адресою: kontakt@kidsrun.pl. Скарги вирішуються протягом 3-х робочих днів з дня їх отримання.

9.8 Організатор не несе відповідальності за речі, залишені на території проведення спортивних змагань та в інших місцях, крім спеціального місяця де можна залишити своі речі (депозит). 

9.9 Організатор Kids Run залишає за собою право змінювати положення, про що він зобов’язаний повідомити перед початком змагань повідомленням на сайті змагань.

9.10 Змагання відбуватимуться незалежно від погодних умов, за винятком стихійних лих. У такому разі організатор не передбачає відшкодування стартового внеску.

9.12 Змагання проводитимуться відповідно до чинного санітарного режиму. Про це учасники будуть повідомлені до початку конкурсу.

9.13 У разі скасування конкурсу організатор зобов’язується повернути стартовий внесок, зменшений на адміністративні витрати, пов’язані з обробкою платежу.